Itegem – kite 2018   |   45 x 72,5 cm / 60 x 107 cm